โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 22
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 6 2 5 1 0 65
ร้อยละ 7.59 % 2.53 % 6.33 % 1.27 % 0.00 % 82.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 38
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 8 2 10 1 0 125
ร้อยละ 5.48 % 1.37 % 6.85 % 0.68 % 0.00 % 85.62 %

102 : 7 , 2 , 5 , 1 , 0 , 87...6.86 , 1.96 , 4.90 , 0.98 , 0.00 , 85.29 = 15 : 14.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38%

Powered By www.thaieducation.net