โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 4 2 2 1 3 66
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 2.56 % 1.28 % 3.85 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 41
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 89.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 5 2 7 1 3 129
ร้อยละ 3.40 % 1.36 % 4.76 % 0.68 % 2.04 % 87.76 %

101 : 4 , 2 , 3 , 1 , 3 , 88...3.96 , 1.98 , 2.97 , 0.99 , 2.97 , 87.13 = 13 : 12.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.24%

Powered By www.thaieducation.net