โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 7 2 6 1 0 61
ร้อยละ 9.09 % 2.60 % 7.79 % 1.30 % 0.00 % 79.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 38
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 9 2 14 1 0 120
ร้อยละ 6.16 % 1.37 % 9.59 % 0.68 % 0.00 % 82.19 %

100 : 7 , 2 , 8 , 1 , 0 , 82...7.00 , 2.00 , 8.00 , 1.00 , 0.00 , 82.00 = 18 : 18.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81%

Powered By www.thaieducation.net