โรงเรียนบ้านสะแกงาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 5 2 9 0 0 65
ร้อยละ 6.17 % 2.47 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 80.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 5 3 13 0 0 92
ร้อยละ 4.42 % 2.65 % 11.50 % 0.00 % 0.00 % 81.42 %

113 : 5 , 3 , 13 , 0 , 0 , 92...4.42 , 2.65 , 11.50 , 0.00 , 0.00 , 81.42 = 21 : 18.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58%

Powered By www.thaieducation.net