โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 20
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 6 1 12 0 0 72
ร้อยละ 6.59 % 1.10 % 13.19 % 0.00 % 0.00 % 79.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 35
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 8 2 14 0 0 127
ร้อยละ 5.30 % 1.32 % 9.27 % 0.00 % 0.00 % 84.11 %

115 : 7 , 2 , 14 , 0 , 0 , 92...6.09 , 1.74 , 12.17 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 23 : 20.00ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89%

Powered By www.thaieducation.net