โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 1 2 0 19
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 9 1 9 0 0 71
ร้อยละ 10.00 % 1.11 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 78.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 33
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 11 2 13 2 0 123
ร้อยละ 7.28 % 1.32 % 8.61 % 1.32 % 0.00 % 81.46 %

114 : 10 , 2 , 10 , 2 , 0 , 90...8.77 , 1.75 , 8.77 , 1.75 , 0.00 , 78.95 = 24 : 21.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.54%

Powered By www.thaieducation.net