โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 20
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 7 1 12 0 0 72
ร้อยละ 7.61 % 1.09 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 30
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 12 3 17 0 0 122
ร้อยละ 7.79 % 1.95 % 11.04 % 0.00 % 0.00 % 79.22 %

117 : 10 , 2 , 13 , 0 , 0 , 92...8.55 , 1.71 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 78.63 = 25 : 21.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.78%

Powered By www.thaieducation.net