โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 20
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 16 3 12 1 0 60
ร้อยละ 17.39 % 3.26 % 13.04 % 1.09 % 0.00 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 4 3 7 0 0 23
ร้อยละ 10.81 % 8.11 % 18.92 % 0.00 % 0.00 % 62.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 22 7 20 1 0 103
ร้อยละ 14.38 % 4.58 % 13.07 % 0.65 % 0.00 % 67.32 %

116 : 18 , 4 , 13 , 1 , 0 , 80...15.52 , 3.45 , 11.21 , 0.86 , 0.00 , 68.97 = 36 : 31.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.68%

Powered By www.thaieducation.net