โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 8.70 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 6 3 12 0 0 67
ร้อยละ 6.82 % 3.41 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 76.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 6 5 16 0 0 84
ร้อยละ 5.41 % 4.50 % 14.41 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %

111 : 6 , 5 , 16 , 0 , 0 , 84...5.41 , 4.50 , 14.41 , 0.00 , 0.00 , 75.68 = 27 : 24.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32%

Powered By www.thaieducation.net