โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 5.41 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 86
ร้อยละ 3.06 % 2.04 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 87.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 3 4 9 0 0 119
ร้อยละ 2.22 % 2.96 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 88.15 %

135 : 3 , 4 , 9 , 0 , 0 , 119...2.22 , 2.96 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 88.15 = 16 : 11.85ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.85%

Powered By www.thaieducation.net