โรงเรียนมะค่าสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 15 2 9 0 0 101
ร้อยละ 11.81 % 1.57 % 7.09 % 0.00 % 0.00 % 79.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 7 0 8 0 0 75
ร้อยละ 7.78 % 0.00 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 22 5 21 0 0 208
ร้อยละ 8.59 % 1.95 % 8.20 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %

166 : 15 , 5 , 13 , 0 , 0 , 133...9.04 , 3.01 , 7.83 , 0.00 , 0.00 , 80.12 = 33 : 19.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net