โรงเรียนมะค่าสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 31
ร้อยละ 5.00 % 7.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 7 2 10 0 0 109
ร้อยละ 5.47 % 1.56 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 85.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 73
ร้อยละ 3.57 % 2.38 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 86.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 12 7 20 0 0 213
ร้อยละ 4.76 % 2.78 % 7.94 % 0.00 % 0.00 % 84.52 %

168 : 9 , 5 , 14 , 0 , 0 , 140...5.36 , 2.98 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 28 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48%

Powered By www.thaieducation.net