โรงเรียนจารย์ตำรา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 1 2 2 0 30
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 3 10 5 2 70
ร้อยละ 5.26 % 3.16 % 10.53 % 5.26 % 2.11 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 1 6 0 2 37
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 12.24 % 0.00 % 4.08 % 75.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 12 5 18 7 4 137
ร้อยละ 6.56 % 2.73 % 9.84 % 3.83 % 2.19 % 74.86 %

134 : 9 , 4 , 12 , 7 , 2 , 100...6.72 , 2.99 , 8.96 , 5.22 , 1.49 , 74.63 = 34 : 25.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14%

Powered By www.thaieducation.net