โรงเรียนจารย์ตำรา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 1 2 2 0 30
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 3 11 4 2 69
ร้อยละ 5.32 % 3.19 % 11.70 % 4.26 % 2.13 % 73.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 1 6 0 3 36
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 12.24 % 0.00 % 6.12 % 73.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 12 5 19 6 5 135
ร้อยละ 6.59 % 2.75 % 10.44 % 3.30 % 2.75 % 74.18 %

133 : 9 , 4 , 13 , 6 , 2 , 99...6.77 , 3.01 , 9.77 , 4.51 , 1.50 , 74.44 = 34 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.82%

Powered By www.thaieducation.net