โรงเรียนจารย์ตำรา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 2 2 2 0 30
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 1 10 6 4 69
ร้อยละ 5.26 % 1.05 % 10.53 % 6.32 % 4.21 % 72.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 1 6 6 3 32
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 12.24 % 12.24 % 6.12 % 65.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 9 4 18 14 7 131
ร้อยละ 4.92 % 2.19 % 9.84 % 7.65 % 3.83 % 71.58 %

134 : 8 , 3 , 12 , 8 , 4 , 99...5.97 , 2.24 , 8.96 , 5.97 , 2.99 , 73.88 = 35 : 26.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.42%

Powered By www.thaieducation.net