โรงเรียนบ้านโนนม่วง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 3 2 1 1 11
ร้อยละ 5.26 % 15.79 % 10.53 % 5.26 % 5.26 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 1 2 11 2 2 19
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 29.73 % 5.41 % 5.41 % 51.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 2 5 13 3 3 30
ร้อยละ 3.57 % 8.93 % 23.21 % 5.36 % 5.36 % 53.57 %

56 : 2 , 5 , 13 , 3 , 3 , 30...3.57 , 8.93 , 23.21 , 5.36 , 5.36 , 53.57 = 26 : 46.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43%

Powered By www.thaieducation.net