โรงเรียนบ้านกล้วย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 1 1 0 0 32
ร้อยละ 17.07 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 11 2 8 1 0 110
ร้อยละ 8.33 % 1.52 % 6.06 % 0.76 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 32
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 19 3 13 1 0 174
ร้อยละ 9.05 % 1.43 % 6.19 % 0.48 % 0.00 % 82.86 %

173 : 18 , 3 , 9 , 1 , 0 , 142...10.40 , 1.73 , 5.20 , 0.58 , 0.00 , 82.08 = 31 : 17.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14%

Powered By www.thaieducation.net