โรงเรียนบ้านกล้วย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 8 1 1 0 0 29
ร้อยละ 20.51 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 12 2 8 1 0 108
ร้อยละ 9.16 % 1.53 % 6.11 % 0.76 % 0.00 % 82.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 33
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 21 3 13 1 0 170
ร้อยละ 10.10 % 1.44 % 6.25 % 0.48 % 0.00 % 81.73 %

170 : 20 , 3 , 9 , 1 , 0 , 137...11.76 , 1.76 , 5.29 , 0.59 , 0.00 , 80.59 = 33 : 19.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.27%

Powered By www.thaieducation.net