โรงเรียนบ้านกล้วย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 31
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 3 2 10 2 0 114
ร้อยละ 2.29 % 1.53 % 7.63 % 1.53 % 0.00 % 87.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 31
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 9 3 18 2 0 176
ร้อยละ 4.33 % 1.44 % 8.65 % 0.96 % 0.00 % 84.62 %

169 : 6 , 3 , 13 , 2 , 0 , 145...3.55 , 1.78 , 7.69 , 1.18 , 0.00 , 85.80 = 24 : 14.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net