โรงเรียนบ้านมะกอก (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 30
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 11 13 0 1 68
ร้อยละ 4.12 % 11.34 % 13.40 % 0.00 % 1.03 % 70.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 30.77 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 7 12 25 0 1 115
ร้อยละ 4.38 % 7.50 % 15.63 % 0.00 % 0.63 % 71.88 %

134 : 7 , 11 , 17 , 0 , 1 , 98...5.22 , 8.21 , 12.69 , 0.00 , 0.75 , 73.13 = 36 : 26.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net