โรงเรียนบ้านมะกอก (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 30
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 4 11 13 0 1 67
ร้อยละ 4.17 % 11.46 % 13.54 % 0.00 % 1.04 % 69.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 29.17 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 7 12 24 0 1 113
ร้อยละ 4.46 % 7.64 % 15.29 % 0.00 % 0.64 % 71.97 %

133 : 7 , 11 , 17 , 0 , 1 , 97...5.26 , 8.27 , 12.78 , 0.00 , 0.75 , 72.93 = 36 : 27.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03%

Powered By www.thaieducation.net