โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 1 3 14 0 0 115
ร้อยละ 0.75 % 2.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 86.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 1 0 14 0 0 66
ร้อยละ 1.23 % 0.00 % 17.28 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 2 5 29 0 0 212
ร้อยละ 0.81 % 2.02 % 11.69 % 0.00 % 0.00 % 85.48 %

167 : 1 , 5 , 15 , 0 , 0 , 146...0.60 , 2.99 , 8.98 , 0.00 , 0.00 , 87.43 = 21 : 12.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52%

Powered By www.thaieducation.net