โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 1 2 15 1 0 113
ร้อยละ 0.76 % 1.52 % 11.36 % 0.76 % 0.00 % 85.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 1 0 12 0 0 68
ร้อยละ 1.23 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 83.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 2 4 28 1 0 211
ร้อยละ 0.81 % 1.63 % 11.38 % 0.41 % 0.00 % 85.77 %

165 : 1 , 4 , 16 , 1 , 0 , 143...0.61 , 2.42 , 9.70 , 0.61 , 0.00 , 86.67 = 22 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23%

Powered By www.thaieducation.net