โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 2 3 21 1 0 105
ร้อยละ 1.52 % 2.27 % 15.91 % 0.76 % 0.00 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 1 0 19 0 0 60
ร้อยละ 1.25 % 0.00 % 23.75 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 3 4 42 1 0 195
ร้อยละ 1.22 % 1.63 % 17.14 % 0.41 % 0.00 % 79.59 %

165 : 2 , 4 , 23 , 1 , 0 , 135...1.21 , 2.42 , 13.94 , 0.61 , 0.00 , 81.82 = 30 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41%

Powered By www.thaieducation.net