โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 55
ร้อยละ 6.25 % 1.56 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 85.94 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 14 2 26 1 0 170
ร้อยละ 6.57 % 0.94 % 12.21 % 0.47 % 0.00 % 79.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
116
จำนวน(คน) 9 0 11 0 0 96
ร้อยละ 7.76 % 0.00 % 9.48 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 393 คน
จำนวน(คน) 27 3 41 1 0 321
ร้อยละ 6.87 % 0.76 % 10.43 % 0.25 % 0.00 % 81.68 %

277 : 18 , 3 , 30 , 1 , 0 , 225...6.50 , 1.08 , 10.83 , 0.36 , 0.00 , 81.23 = 52 : 18.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 393 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.32%

Powered By www.thaieducation.net