โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 8 0 3 0 0 53
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 4.69 % 0.00 % 0.00 % 82.81 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 24 5 23 1 1 157
ร้อยละ 11.37 % 2.37 % 10.90 % 0.47 % 0.47 % 74.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 7 0 11 0 0 97
ร้อยละ 6.09 % 0.00 % 9.57 % 0.00 % 0.00 % 84.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 390 คน
จำนวน(คน) 39 5 37 1 1 307
ร้อยละ 10.00 % 1.28 % 9.49 % 0.26 % 0.26 % 78.72 %

275 : 32 , 5 , 26 , 1 , 1 , 210...11.64 , 1.82 , 9.45 , 0.36 , 0.36 , 76.36 = 65 : 23.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 390 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28%

Powered By www.thaieducation.net