โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 6 0 4 1 0 53
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 6.25 % 1.56 % 0.00 % 82.81 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 31 6 26 0 0 145
ร้อยละ 14.90 % 2.88 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 69.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 10 0 11 0 0 92
ร้อยละ 8.85 % 0.00 % 9.73 % 0.00 % 0.00 % 81.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 385 คน
จำนวน(คน) 47 6 41 1 0 290
ร้อยละ 12.21 % 1.56 % 10.65 % 0.26 % 0.00 % 75.32 %

272 : 37 , 6 , 30 , 1 , 0 , 198...13.60 , 2.21 , 11.03 , 0.37 , 0.00 , 72.79 = 74 : 27.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 385 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.68%

Powered By www.thaieducation.net