โรงเรียนบ้านดอนเขว้า (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 50
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 87.72 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 2 2 14 0 0 89
ร้อยละ 1.87 % 1.87 % 13.08 % 0.00 % 0.00 % 83.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 2 0 16 0 0 60
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 20.51 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 6 4 33 0 0 199
ร้อยละ 2.48 % 1.65 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 82.23 %

164 : 4 , 4 , 17 , 0 , 0 , 139...2.44 , 2.44 , 10.37 , 0.00 , 0.00 , 84.76 = 25 : 15.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.77%

Powered By www.thaieducation.net