โรงเรียนบ้านดอนเขว้า (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 1 2 12 0 0 42
ร้อยละ 1.75 % 3.51 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 7 3 13 0 0 84
ร้อยละ 6.54 % 2.80 % 12.15 % 0.00 % 0.00 % 78.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 68
ร้อยละ 1.25 % 0.00 % 13.75 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 9 5 36 0 0 194
ร้อยละ 3.69 % 2.05 % 14.75 % 0.00 % 0.00 % 79.51 %

164 : 8 , 5 , 25 , 0 , 0 , 126...4.88 , 3.05 , 15.24 , 0.00 , 0.00 , 76.83 = 38 : 23.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.49%

Powered By www.thaieducation.net