โรงเรียนบ้านดอนเขว้า (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 28 1 2 3 0 22
ร้อยละ 50.00 % 1.79 % 3.57 % 5.36 % 0.00 % 39.29 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 13 1 10 2 0 81
ร้อยละ 12.15 % 0.93 % 9.35 % 1.87 % 0.00 % 75.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 3 1 16 0 0 61
ร้อยละ 3.70 % 1.23 % 19.75 % 0.00 % 0.00 % 75.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 44 3 28 5 0 164
ร้อยละ 18.03 % 1.23 % 11.48 % 2.05 % 0.00 % 67.21 %

163 : 41 , 2 , 12 , 5 , 0 , 103...25.15 , 1.23 , 7.36 , 3.07 , 0.00 , 63.19 = 60 : 36.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79%

Powered By www.thaieducation.net