โรงเรียนบ้านชีวาน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 4 2 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 21.05 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 9 2 12 0 0 44
ร้อยละ 13.43 % 2.99 % 17.91 % 0.00 % 0.00 % 65.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 9 6 14 0 0 57
ร้อยละ 10.47 % 6.98 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 66.28 %

86 : 9 , 6 , 14 , 0 , 0 , 57...10.47 , 6.98 , 16.28 , 0.00 , 0.00 , 66.28 = 29 : 33.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.72%

Powered By www.thaieducation.net