โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 41
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 89.13 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 4 4 21 0 0 149
ร้อยละ 2.25 % 2.25 % 11.80 % 0.00 % 0.00 % 83.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 45
ร้อยละ 5.08 % 3.39 % 15.25 % 0.00 % 0.00 % 76.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 8 7 33 0 0 235
ร้อยละ 2.83 % 2.47 % 11.66 % 0.00 % 0.00 % 83.04 %

224 : 5 , 5 , 24 , 0 , 0 , 190...2.23 , 2.23 , 10.71 , 0.00 , 0.00 , 84.82 = 34 : 15.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96%

Powered By www.thaieducation.net