โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 42
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 4 4 22 0 0 147
ร้อยละ 2.26 % 2.26 % 12.43 % 0.00 % 0.00 % 83.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 47
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 14.75 % 0.00 % 0.00 % 77.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 8 7 34 0 0 236
ร้อยละ 2.81 % 2.46 % 11.93 % 0.00 % 0.00 % 82.81 %

224 : 5 , 5 , 25 , 0 , 0 , 189...2.23 , 2.23 , 11.16 , 0.00 , 0.00 , 84.38 = 35 : 15.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.19%

Powered By www.thaieducation.net