โรงเรียนราษฎร์สโมสร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 48
ร้อยละ 5.36 % 0.00 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 3 7 45 1 0 158
ร้อยละ 1.40 % 3.27 % 21.03 % 0.47 % 0.00 % 73.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 1 12 0 0 54
ร้อยละ 1.47 % 1.47 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 338 คน
จำนวน(คน) 7 8 62 1 0 260
ร้อยละ 2.07 % 2.37 % 18.34 % 0.30 % 0.00 % 76.92 %

270 : 6 , 7 , 50 , 1 , 0 , 206...2.22 , 2.59 , 18.52 , 0.37 , 0.00 , 76.30 = 64 : 23.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 338 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net