โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 14 1 12 1 0 39
ร้อยละ 20.90 % 1.49 % 17.91 % 1.49 % 0.00 % 58.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 4 0 7 0 1 17
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 24.14 % 0.00 % 3.45 % 58.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 18 1 20 1 1 71
ร้อยละ 16.07 % 0.89 % 17.86 % 0.89 % 0.89 % 63.39 %

83 : 14 , 1 , 13 , 1 , 0 , 54...16.87 , 1.20 , 15.66 , 1.20 , 0.00 , 65.06 = 29 : 34.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 36.61%

Powered By www.thaieducation.net