โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 14 1 12 1 0 39
ร้อยละ 20.90 % 1.49 % 17.91 % 1.49 % 0.00 % 58.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 4 0 7 0 1 16
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 3.57 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 18 1 20 1 1 69
ร้อยละ 16.36 % 0.91 % 18.18 % 0.91 % 0.91 % 62.73 %

82 : 14 , 1 , 13 , 1 , 0 , 53...17.07 , 1.22 , 15.85 , 1.22 , 0.00 , 64.63 = 29 : 35.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.27%

Powered By www.thaieducation.net