โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 2
ร้อยละ 42.86 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 7 2 6 0 1 22
ร้อยละ 18.42 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 2.63 % 57.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 10 2 8 0 1 24
ร้อยละ 22.22 % 4.44 % 17.78 % 0.00 % 2.22 % 53.33 %

45 : 10 , 2 , 8 , 0 , 1 , 24...22.22 , 4.44 , 17.78 , 0.00 , 2.22 , 53.33 = 21 : 46.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67%

Powered By www.thaieducation.net