โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 2
ร้อยละ 42.86 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 8 2 6 0 0 20
ร้อยละ 22.22 % 5.56 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 11 2 8 0 0 22
ร้อยละ 25.58 % 4.65 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 51.16 %

43 : 11 , 2 , 8 , 0 , 0 , 22...25.58 , 4.65 , 18.60 , 0.00 , 0.00 , 51.16 = 21 : 48.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84%

Powered By www.thaieducation.net