โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 27
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 4 0 10 1 0 53
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 14.71 % 1.47 % 0.00 % 77.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 20
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 10 0 16 1 0 100
ร้อยละ 7.87 % 0.00 % 12.60 % 0.79 % 0.00 % 78.74 %

102 : 6 , 0 , 15 , 1 , 0 , 80...5.88 , 0.00 , 14.71 , 0.98 , 0.00 , 78.43 = 22 : 21.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.26%

Powered By www.thaieducation.net