โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 25
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 7 0 10 0 0 51
ร้อยละ 10.29 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 21
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 16 0 14 0 0 97
ร้อยละ 12.60 % 0.00 % 11.02 % 0.00 % 0.00 % 76.38 %

102 : 13 , 0 , 13 , 0 , 0 , 76...12.75 , 0.00 , 12.75 , 0.00 , 0.00 , 74.51 = 26 : 25.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.62%

Powered By www.thaieducation.net