โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 29
ร้อยละ 13.51 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 9 1 14 0 0 45
ร้อยละ 13.04 % 1.45 % 20.29 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 20
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 18 1 18 0 0 94
ร้อยละ 13.74 % 0.76 % 13.74 % 0.00 % 0.00 % 71.76 %

106 : 14 , 1 , 17 , 0 , 0 , 74...13.21 , 0.94 , 16.04 , 0.00 , 0.00 , 69.81 = 32 : 30.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.24%

Powered By www.thaieducation.net