โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 7
ร้อยละ 23.08 % 0.00 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 30
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 13
ร้อยละ 23.81 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 61.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 14 0 11 1 0 50
ร้อยละ 18.42 % 0.00 % 14.47 % 1.32 % 0.00 % 65.79 %

55 : 9 , 0 , 8 , 1 , 0 , 37...16.36 , 0.00 , 14.55 , 1.82 , 0.00 , 67.27 = 18 : 32.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21%

Powered By www.thaieducation.net