โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 9
ร้อยละ 23.08 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 32
ร้อยละ 11.90 % 0.00 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 12
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 14 0 9 0 0 53
ร้อยละ 18.42 % 0.00 % 11.84 % 0.00 % 0.00 % 69.74 %

55 : 8 , 0 , 6 , 0 , 0 , 41...14.55 , 0.00 , 10.91 , 0.00 , 0.00 , 74.55 = 14 : 25.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.26%

Powered By www.thaieducation.net