โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 6
ร้อยละ 46.15 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 34
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 12
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 15 0 10 0 0 52
ร้อยละ 19.48 % 0.00 % 12.99 % 0.00 % 0.00 % 67.53 %

56 : 9 , 0 , 7 , 0 , 0 , 40...16.07 , 0.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 71.43 = 16 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.47%

Powered By www.thaieducation.net