โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 9
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 5.41 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 1 3 4 0 0 42
ร้อยละ 2.00 % 6.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %

50 : 1 , 3 , 4 , 0 , 0 , 42...2.00 , 6.00 , 8.00 , 0.00 , 0.00 , 84.00 = 8 : 16.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00%

Powered By www.thaieducation.net