โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 12
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 4 3 3 0 60
ร้อยละ 4.11 % 5.48 % 4.11 % 4.11 % 0.00 % 82.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 6 7 6 3 0 116
ร้อยละ 4.35 % 5.07 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 84.06 %

94 : 6 , 7 , 6 , 3 , 0 , 72...6.38 , 7.45 , 6.38 , 3.19 , 0.00 , 76.60 = 22 : 23.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.94%

Powered By www.thaieducation.net