โรงเรียนบ้านหนองพลวง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 30
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 55
ร้อยละ 7.94 % 0.00 % 3.17 % 1.59 % 0.00 % 87.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 0 2 2 0 33
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 86.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 8 0 5 3 0 118
ร้อยละ 5.97 % 0.00 % 3.73 % 2.24 % 0.00 % 88.06 %

96 : 7 , 0 , 3 , 1 , 0 , 85...7.29 , 0.00 , 3.13 , 1.04 , 0.00 , 88.54 = 11 : 11.46ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94%

Powered By www.thaieducation.net