โรงเรียนวัดบ้านตำแย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 28
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 0 12 8 0 66
ร้อยละ 3.37 % 0.00 % 13.48 % 8.99 % 0.00 % 74.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 0 5 6 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.80 % 11.76 % 0.00 % 78.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 5 0 19 14 0 134
ร้อยละ 2.91 % 0.00 % 11.05 % 8.14 % 0.00 % 77.91 %

121 : 5 , 0 , 14 , 8 , 0 , 94...4.13 , 0.00 , 11.57 , 6.61 , 0.00 , 77.69 = 27 : 22.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.09%

Powered By www.thaieducation.net