โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 9
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 53
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 19.12 % 0.00 % 0.00 % 77.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 12
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 4 0 19 0 0 74
ร้อยละ 4.12 % 0.00 % 19.59 % 0.00 % 0.00 % 76.29 %

82 : 3 , 0 , 17 , 0 , 0 , 62...3.66 , 0.00 , 20.73 , 0.00 , 0.00 , 75.61 = 20 : 24.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71%

Powered By www.thaieducation.net