โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 7
ร้อยละ 30.77 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 1 0 14 0 0 54
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 20.29 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 5 0 19 0 0 72
ร้อยละ 5.21 % 0.00 % 19.79 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

82 : 5 , 0 , 16 , 0 , 0 , 61...6.10 , 0.00 , 19.51 , 0.00 , 0.00 , 74.39 = 21 : 25.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net